วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์:

“เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ”

พันธกิจ :

1.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน

2.ควบคุม กำกับ ติดตามระบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบบบริกาพสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน

4.สร้างเสริมการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย

5.พัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

ค่านิยมหลักองค์กร:

          “มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ”