ว่าง

หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

kanjana

 นางสาวกัญจนา เข่งดี

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

IMG 0001

 นายสรสิน วันทาเขียว

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช4