8.นายสุรินทร์   นาคสิทธิ์

นายสุรินทร์  นาคสิทธิ์

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

 

งานพัฒนาวิศวกรรมการแพทย์

 

4.นายสมนึก     โลหณุต

นายสมนึก โลหณุต

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้างานพัฒนาวิศวกรรมการแพทย์

 

21.นายนราธิป รุจนพันธ์

นายนราธิป รุจนพันธ์

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

 
 งานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

 

5.นายศราวุธ    สุขมาก

นายศราวุธ สุขมาก 
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้างานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

 

 

  

 

  7.นายสมาน    ตรงด่านกลาง

นายสมาน  ตรงด่านกลาง

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

 

12.นายศรายุทธ สุดใจ

นายศรายุทธ  สุดใจ

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

                     

 

งานส่งเสริม มาตรฐานวิศวกรรม

 

 13.นายเฉลิมพงษ์ ยิ่งรุ่งโรจน์

นายเฉลิมพงษ์  ยิ่งรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม มาตรฐานวิศวกรรม

 

19..นายอภิชาติ สีดามาตย์

นายอภิชาติ  สีดามาตย์

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 

 

 30.นายกฤษณ     วงษ์แก้ว

นายกฤษ วงษ์แก้วฟ้า

ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4 

งานทดสอบเครื่องมือแพทย์

 

17.นายประยุทธ    เฉลิมเล่า

นายประยุทธ  เฉลิมเหล่า

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 

หัวหน้างานตรวจสอบเครื่องมือแพทย์

 

                 

 

 

งานสื่อสาร

 

18.นายวินัย ประดับค่าย

นายวินัย  ประดับค่าย

          ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน                      หัวหน้างานสื่อสาร

 

20.นายเฉลิมศักดิ์ ไกรจำเนียร

นายเฉลิมศักดิ์ ไกรจำเนียร

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 

28.นายประชุม    ยิ้มพุดซา
นายประชุม ยิ้มพุดซา 

 ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4

 

29.ศักดิ์สิทธิ์ สุรินทร์ต๊ะ

นายศักดิ์สิทธิ์ สุรินทร์ต๊ะ
ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4