SAMAN

นายสมาน  ตรงด่านกลาง 

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ

 busa

นางสาวบุษกร คชวงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ช่วยราชการ)

manager icon

นางสาวทิวาพร กลมกล่อม

ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

manager icon

นางวรุณรัตน์ เงากระจ่าง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย

และแผนชำนาญการ

T1 

 นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

kanjana

 นางสาวกัญจนา เข่งดี

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)