7.นายสมาน    ตรงด่านกลาง

นายสมาน  ตรงด่านกลาง

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

 14.นางสาวบุษกร คชวงษ์

นางสาวบุษกร คชวงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

16.นางสาวกัญจนา   เข่งดี

นางสาวกัญจนา เข่งดี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

      31.นายสรสิน วันทาเขียว

นายสรสิน วันทาเขียว

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

22.นายสมยศ     บุรีรักษ์ (2)

นายสมยศ  บุรีรักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์