4.นายสมนึก         โลหณุต

 

นายสมนึก โลหณุต

 

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ

 14.นางสาวบุษกร คชวงษ์

นางสาวบุษกร คชวงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 นางสาวนาถลดา ศรีไกรเพ็ชร

 

นางสาวนาถลดา ศรีไกรเพชร

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

jitranut

นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 

(อีกหน้าที่หนึ่ง)