แผน Area Base งานสอบเที่ยบเครืองมือแพทย์  รพสต ติดดาว 
แผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 
แผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานอาคารและสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560  Download
แผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560  Download
แผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 Download
 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558  Download 
 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558  Download

 

 

ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558  Download
 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558  Download
ผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานวิศวกรรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 Download

 

รายการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560   Download