กรม

วันที่ 11 มีนาคม 2562นายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองความดีความชอบข้าราชการลูกจ้างประจำ ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการและหน้ากลุ่มทุกกลุ่มรอบที่ 1 ปี 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา LINK

กรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
คณะผู้บริหารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ สบส.9 เข้าร่วมกีฬาหน่วยงานราชการสัมพันธ์ ครั้ง ที่ 7 กับหน่วยงานราชการในเขต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานราชการ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กรม

 สบส.9 โดยนายสมนึก  โลหณุต รองผู้อำนวยการ ด้านวิชาการ  พร้อมกับนายสมาน  ตรงด่านกลาง หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการให้บริการให้กับโรงพยาบาล ป.แพทย์ เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี 2562 CLICK

กรม

 สบส.9 โดย นายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯ  พร้อมกับนางสาวกัญจนา เข่งดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 รอบที่ 1 ปี2562 ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 6- 8 กุมภาพันธ์ 2562 CLICK

กรม

สบส.9 โดยนายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯ  พร้อมกับนางสาวกัญจนา เข่งดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เข้าร่วมงานการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บ้านหนองเพชร จังหวัดบุรีรัมย์ CLICK

กรม 

วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักย์ภาพบุคลากรในการสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประจำสู่งานวิจัยRoutine to Research R2R คลิ๊กลิ้ง

กรม

วันที่ 28  มกราคม 2562 

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯ

เป็นประธานเปิดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและหารือข้อราชการต่าง ๆ   ณ ห้องประชุม สบส.เขต 9คลิ๊กลิ้ง

กรม

วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับเกียรติจากท่าน นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอด ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพและ มอบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพปีงบประมาณ 2561 จำนวน 13 โรงพยาบาล  

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา นายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯ 
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา นายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2561 เพื่อชี้แจ้งนโยบายและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สบส.9 วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา นายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมชี้แจงนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา นายสมมารถ ชัยวงษ์

ผู้อำนวยการฯเป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2561


กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา นายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2561 เพื่อชี้แจ้งนโยบายและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สบส.9 วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

กรม

กำหนดชี้แจ้งผ่าน ระบบ vdo conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรม

ทีม. ขับเคลื่อน. รพ.มกุฎคีรีวัน ปากช่อง. พ.ญ.ประนอม,ผู้ตรวจราชการเขต 9. สธน.เขต 9. ผอ.มหาราช ,นพ.สสจ น.มและผอ.หลายหน่วย(สบส เขต 9)ลงพื้นออกแบบห้องER และจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์เพื่อถวายงานตำหนักฯ

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุรินทร์ นาคสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่สบส.9  ดำเนินการทดสอบเครื่องมือแพทย์และบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2561  ณ ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา นายสมมารถ ชัยวงษ์   ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมงานมหกรรม “100 ปี การสาธารณสุขไทย” ในวาระครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข

กรม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการทดแทนไต ครั้งที่1/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9นคราชสีมา

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา โดยนายศรายุทธ สุดใจ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานกับเจ้าหน้าที่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนายศรายุทธ สุดใจ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานกับเจ้าหน้าที่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ งานสื่อสาร ตรวจซ่อมวิทยุวื่อสารและซ่อมบำรุงอุปกรณ์วิทยุคมนาคมชนิดเสาสามเหลี่ยม ณ โรงพยาบาลลำทะเมนชัย

กรม

ประชุมบริหารส่วนกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนายศรายุทธ สุดใจ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานกับเจ้าหน้าที่ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนายศรายุทธ สุดใจ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่เข้า ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานกับเจ้าหน้าที่ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

กรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนายสุรินทร์ นาคสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่  ดำเนินการทดสอบเครื่องมือแพทย์ วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ

กรม

นายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

กรม

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2561 วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กรม

ประชุมติดตามสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

IMG 7843

ประชุมสรุปทำเล่มวิจัย 4 กันยายน 2561

IMG 7766

การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต้นแบบระดับเขตโรงเรียน

 IMG 7199

ประชุมรับรองผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

8 ส.ค.61 ๑๘๐๘๑๐ 0163

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่นเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 IMG 5887

สบส.9 รวมใจถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

 IMG 2953
ประชุมประจำเดือนครั้ง ที่ 3/2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
 IMG 2994
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานเจ้าหน้าที่ ในสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประเพณีรดน้ำขอพร นายสมมารถ ชัยวงษ์ ผู้อำนวยการฯ.สบส.เขต 9 นายอนุชา ถวิลรักษ์ ช่างฝีมือโรงงาน ช 4 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 
 IMG 2953
ประชุมประจำเดือนครั้ง ที่ 2/2561 วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
IMG 2860
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2560 และ ปี 2561 ณ. ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
 ประชุม 27.03.61 ๑๘๐๓๒๙ 0056
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาแนวทาง 27-28 มีนาคม 2561
IMG 2654
ผู้ควบคุมงาน ตรวจความคืบหน้า อาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นม.
 IMG 2312
อบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
IMG 2083
ผุ้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สบส.9 รวมกันทำกิจกรรม 5 ส ุ้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สบส.9 รวมกันทำกิจกรรม 5 ส 
 IMG 2008
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงจังหวัด ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ.สตาเวลล์ รีสอร์ทวังน้ำเขียวประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงจังหวัด ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ.สตาเวลล์ รีสอร์ทวังน้ำเขียว
IMG 1582
คัดเลือก อสม 8-10 ม.ค.61
IMG 9301
ดูงาน วิศวกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลเทพรัตน์
IMG 0931
โครงการส่งเสริมพัฒนา ควบคุมกำกับ  สถานบริการสุขภาพ  ภาครัฐ  วันที่ 26-27 ธ.ค.60
IMG 7332
ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม  เขต 9 นครชัยบุรินทร์ 11 ส.ค.60
IMG 0728
ประชุม อสม เขต 22 ธ.ค.60
IMG 0580
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา  ส่งเริม สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ  20-21 ธ.ค.60
IMG 9780
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 7-8 ธ.ค.60
IMG 7645
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 15-18 สิงหาคม 2560 สตาเวล
 IMG 7668
ประชุมประจำเดือน 7 สิงหาคม 2560
IMG 9230
ประชุมศูนย์วิชาการ เขต 9  สคร 6 ต.ค.60
IMG 7788
ประชุมสรุปผล คุณภาพ 28.08.60
IMG 1709
เยี่ยมเสริมพลัง กอง สุขศึกษา 16 มค 60
IMG 8824
ประชุมเชิงปฏิบัติการทำเล่ม วันที่ 28-29 กันยายน 2560
IMG 8444
สรุปผลการการดำเนินงานประจำปี 2560  วันที่ 20-22 กันยายน 2560
 29
ดูงานวิศวกรรมความปลอดภัย สบส 6 ราชบุรี
 IMG 1646
นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ให้เกียรติตรวจเยียมสำนักงาน สบส.9 
29

สรุปผลงานวิจัยพัฒนาแกนนำสุขภาพภาคประจำครอบครัว เขตสุขภาพที่ 9 ปีที่ 2

 IMG 5922

เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับ จังหวัดสุรินทร์

 5

เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาลลำดวน จังหวัดสุรินทร์

26 พฤษภาคม 2560

 22

เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาลโนนนารายณ์จังหวัดสุรินทร์ 25 พฤษภาคม 2560

 19

เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาลบัวเชด

จังหวัดสุรินทร์ 24 พฤษภาคม 2560

 20

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ

28เมษายน2560

 IMG 4873

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลหนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ

27เมษายน2560

 IMG 4834

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลเทพสถิต  จ.ชัยภูมิ

26เมษายน2560

 IMG 4603

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ

 25เมษายน2560

 IMG 4854

การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ

24 เมษายน2560

IMG 4342

วันที่ 19 เมษายน 2560 ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ และ คณะฯ นิเทศงาน สบส.9

IMG 4010

การการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาครัฐ ปี 2560รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2560

IMG 3969

อสม ระดับชาติ 20 มีนาคม 2560

 IMG 3682

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลสถานพยาบาลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและพัฒนาทีมตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ”สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต9 จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560

IMG 3611

โครงการจริยธรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ13 มีนาคม 2560  

1

พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

IMG 5127

กิจกรรม 5 ส

 IMG 5129

ผู้อำนวยการ สบส 9 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สบส9 ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส  19 ธันวาคม 2559

IMG 9167

คณะกรรมการสำรวจคุณภาพ HA

 ๒o พฤษภาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการสำรวจนิเทศการพัฒนาคุณภาพองค์กรณ์ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน HA Read More...

 DAA

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ AEC

๔-๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ครงการอบรมพัฒนาบุคลากรก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืน    Read More...

 1

พิธีเปิดงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘พิธีเปิดงานอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.)     Read More... 

  1015

รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์

รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินทางสุขใจ ปลอดภัย ปลอดโรค  ประจำปี 2558 Read More...

 IMG 5789

ปรับปรุงห้องประชุมห้องน้ำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 ประจำปี 2558 

Read More....

IMG 8951

ประชุมพัฒนาศักย์ภาพเครือข่าย  3 มกราคม 2559

IMG 6453

Big Clean ningday

IMG 6065

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 23 ก.พ.2558ระชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 23 ก.พ.2558

IMG 9546

เครือข่ายศูนย์วิชาการ เขตสุขภาพที่ 9

IMG 9521

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยากร 28 พ.ค.2558

IMG 0884

สบส.3 เยี่ยมหน่วยงานบส.3 เยี่ยมหน่วยงาน

IMG 2670

อบรมพัฒนาศักย์ภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงาน บรมพัฒนาศักย์ภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการทำงาน 

IMG 4129

ตรวจเยี่ยมประเมิน PMQAรวจเยี่ยมประเมิน PMQA

IMG 5081

ประชุมคณะกรรมการ อสม เขต 9 นครชัยบุรินทร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559