-สรุปแผนปฏิบัติการงานสุขภาพภาคประชาชน ประจำปี 2558 ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9