แบบประเมินออนไลน์ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา

iMac icon

แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา  ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๙ จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 10 - 11  มกราคม  2562

iMac icon แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน(ด้านความดัน/ด้านน้ำหนัก/ด้านอุณหภูมิ/ด้านความเร็วรอบ) ประจำปีงบประมาณ 25617
iMac icon แบบประเมินความพึงพอใจ ศักยภาพ วิทยากรพี่เลี้ยง ระดับจังหวัด/อำเภอในการดำเนินงานสุขภาพประชาชน ปี 2560
iMac icon แบบประเมินตนเอง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 60 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
iMac icon แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเครือข่ายศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 9
iMac icon คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน
iMac icon  แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาระบบแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว เขตสนับสนุนที่ 9
iMac icon แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาระบบแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวและการพัฒนาองค์กรณ์ อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมต้านภัยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
iMac icon แบบสำรวจความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่ายต่อบุคลากรและสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
iMac icon 0.แบบสำรวจประเมินแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประธานชมรม อสม.อำเภอ TRY OUT
iMac icon 1.แบบสำรวจประเมินการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว วิทยากรพี่เลี้ยง TRYOUT
iMac icon 2.แบบสำรวจและประเมินการปฏิบัติงาน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)ของ อาสาสมัคร      สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) TRYOUT
iMac icon 3.แบบสำรวจและประเมินการปฏิบัติงาน ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) TRYOUT
  iMac icon บบสำรวจความพึงพอใจต่อรูปแบบการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 iMac icon แบบสำรวจความต้องการ ความต้องการ ในการอบรม ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค
iMac icon แบบสำรวจความสัมพันธ์ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีเครือข่ายต่อบุคลากร สบส9
iMac icon

แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาศักยภาพ อสม.การอบรม อสม.ปปช. และ อสม.เชี่ยวชาญด้านการจัดการการบริการปฐมภูมิตามกลุ่มวัย

iMac icon แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ “นครชัยบุรินทร์”
iMac icon

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

iMac icon

แบบประเมินความพึงพอใจ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิศวกรรมความปลอดภัยและอาคารและสิ่งแวดล้อม

iMac icon

แบบประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพส่วนภูมิภาค

 ข้อมูลสรุปแบบประเมินออนไลน์

iMac icon   แบบสำรวจประเมินการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว วิทยากรพี่เลี้ยง
 iMac icon

แบบสำรวจและประเมินการปฏิบัติงาน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)

ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

 iMac icon แบบสำรวจและประเมินการปฏิบัติงาน ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว(กสค.)
 iMac icon

แบบสำรวจประเมินแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ประธานชมรม อสม.อำเภอ TRY OUT

 iMac icon

แบบสำรวจประเมินการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว วิทยากรพี่เลี้ยง TRYOUT

 iMac icon

แบบสำรวจและประเมินการปฏิบัติงาน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) TRY OUT

 iMac icon

แบบสำรวจและประเมินการปฏิบัติงาน แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) TRY OUT