แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ

แผนปฏิบัติงานเยี่ยมประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สบส.9   ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติงานเยี่ยมประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สบส.9   ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติงานเยี่ยมประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สบส.9   ปีงบประมาณ 2561
 แผนปฏิบัติงานเยี่ยมประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สบส.9   ปีงบประมาณ 2560  
แผนปฏิบัติงานออกตรวจโรงพยาบาลเอกชน ปีงบประมาณ 2560