SARAWOT

นายศราวุธ สุขมาก

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงา

  หัวหน้ากลุ่มบริหาร

งานการเงินและบัญชี

NAPATSORN 

นางนภัสรัตม์  สินปรุ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 yuranan

นางสาวยุรนันท์ อะปะมายา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

งานธุรการและหัวหน้าพัสดุ  

 pornpinan

นางสาวพรภินันท์ โชติธนะวราศักดิ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานธุรการและหัวหน้าพัสดุ  

NIVAT 

นายนิวัติ  ปลื้มใจ

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

 jitranut

นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

  

somyos

นายสมยศ  บุรีรักษ์
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

CUTRI

นางคัทริญา วงษ์จิ

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4

 SAMRAN

นายสำราญ  โกบโคกกรวด

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4  

SASITORN  

นางศศิธร  สุขมาก 

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ  ส 3

SAMAC

นายสมัคร ขอนโพธิ์

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

BUNLEAR

นายบุญเหลือ มาสี

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

TANYA

นางสาวธันญา  กิ่งพุดซา

ตำแหน่ง พนักงานแม่บ้าน

Rampung

นางสาวรำพึง  คูณทะเล

ตำแหน่ง พนักงานแม่บ้าน

 kornwut  

นายกรวุฒิ วันทาเขียว
 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 jakapan

 นายจักรพันธ์  ขอนโพธิ์
 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

หน้าที่รับผิดชอบ 

1.งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ งานสารบัญ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)

2.ดำเดินงานด้านการเงิน งบประมาณ และการบัญชี

3.บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.ให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์

5.บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

6.ดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารการจัดการข้อร้องเรียน

7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย