6.นายชูชาติ ทองสุข

นายชูชาติ ทองสุข

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

งานการเงินและบัญชี

 

9.นางนภัสรัตม์   สินปรุ

นางนภัสรัตม์  สินปรุ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

24.นางสาวยุรนันท์   อะปะมายา

นางสาวยุรนันท์ อะปะมายา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 
งานธุรการและหัวหน้าหน่วยพัสดุ

          

10.นางสาวพรภินันท์ โชติธนะวราศักดิ์

นางสาวพรภินันท์ โชติธนะวราศักดิ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานธุรการและหัวหน้าหน่วยพัสดุ

 

27.นายนิวัติ      ปลื้มใจ

นายนิวัติ ปลื้มใจ

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

            

               jitranut

นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

22.นายสมยศ     บุรีรักษ์ (2)

นายสมยศ  บุรีรักษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

33.นางคัทริญา    วงษ์จิ

นางคัทริญา วงษ์จิ

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4

 

นางสาวนาถลดา ศรีไกรเพ็ชร 

นางสาวนาถลดา ศรีไกรเพชร

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

34.นางศศิธร      สุขมาก

นางศศิธร สุขมาก

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3

 

35.นายสมัคร     ขอนโพธิ์

นายสมัครขอนโพธิ์

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

 

32.นายสำราญ    โกบโคกกรวด

นายสำราญ โกบโคกกรวด

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

 

 

36.นายบุญเหลือ มาสี

นายบุญเหลือ มาสี

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

 

38.นางสาวปรรณสร บุญรอด

นางสาวปรรณสร พันรอด
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

43.นางสาวรำพึง  คูณทะเล

นางสาวรำพึง  คูณทะเล

ตำแหน่ง พนักงานแม่บ้าน 

 

นายธีรยุทธ สุขมาก

นายธีรยุทธ สุขมาก
 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 

42.นางสาวธัณญา  กิ่งพุดซา

นางสาวธันญา กิ่งพุดซา

ตำแหน่ง พนักงานแม่บ้าน

 

41.นายจักรพันธ์  ขอนโพธิ์

นายจักรพันธ์  ขอนโพธิ์
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

40.นายกรวุฒิ    วันทาเขียว

นายกรวุฒิ วันทาเขียว
 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์