คำสั่ง บันทึก ด้านสารสนเทศ สำนักงานฯ

    - คำสั่งสำนักงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

   - คำสั่งสำนักงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ

   - คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบผู้ดูแลและผู้เข้าถึงห้องเซิร์ฟเวอร์

   - คำสั่ง เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในเว็ปไซต์ 

   - คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเครื่องสแกนนิ้วมือ

   - คำสั่ง เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบการนำเข้าและการเข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์ลงในเว็ปไซต์

   - คำสั่ง เรื่อง สิทธิการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน

   - บันทึกข้อความ เรื่อง ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหาร

   - บันทึกข้อความ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานภารกิจบริหารที่เอื้อต่อการให้บริการในยามฉุกเฉิน

คณะกรรมการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

   - แผนการปฏิบัติงานสารสนเทศ 59

  - นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  - ทำเนียบคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

  - ทำเนียบคณะกรรมการสารสนเทศ

  - โครงสร้างสายการบังคับบัญชา

- มาตรการการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - ระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

  - การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2558-2560 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  คู่มือการตรวจสอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยด้นเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พรบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  - พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

  - พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

   -  หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์