ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-5  จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 7

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง/สมัครงาน

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะ

2.ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา ซื้อวัสดุสำนัก 4 รายการ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญงานซ่อมประตูรั้วสำนักงาน จำนวน 1 งาน

1.ข้อมูลสาระสำคัญปรับปรุงประตูรั้วสำนักงาน จำนวน 1 งาน
 

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะ

1.ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 งาน
 
2.ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา ซื้อวัสดุสำนัก 5 รายการ
3.ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา ประกาศผู้ชนะจ้างทำประตุรั้วจำนวน 1 งาน

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธิ์

มาตรฐานระบบริการสุขภาพเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธิ์ 1 งาน
 

1.ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์  จำนวน 1 คัน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์  จำนวน 1 เส้น
 

1.ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ 

1. จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ  จำนวน 1 คัน โดยวิธีเจาะจง
 

1.ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ซื้อวัสดุสำนัก

1.ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา ซื้อวัสดุสำนัก 16 รายการ
 
2.ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา ซื้อวัสดุสำนัก 4 รายการ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญงานซ่อมแซมห้องน้ำบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง

1.ข้อมูลสาระสำคัญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ
 
2.ข้อมูลสาระสำคัญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำคู่มือบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล จำนวน 956 เล่ม
 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญงานซ่อมแซมห้องน้ำบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 1 หลัง

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมห้องน้ำบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (เลขที่ 72) จำนวน 1 หลัง

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 


ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำป้ายชื่อหน่วยงาน 1 ชุด 

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเจาะจง

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประผลผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 2 ชุด

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประผลผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 44 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

 เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 
 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
คุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ

ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

 เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 
 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
คุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานรอบนอกอาคารห้องประชุม

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 
สาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงฝ้าเพดาน
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงฝ้าเพดานรอบนอกอาคารประชุม จำนวน 1 แห่ง
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประผลผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประผลผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประผลผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน  1 คัน

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 


ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 
 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ
คุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  9 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะปริ้นเตอร์ แบบที 2 จำนวน  1 เครื่อง

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะเครืองโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา หลังคาไฟเบอร์กลาสรถยนต์ จำนวน 1 หลัง

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะเครื่องเสียงห้องประชุมจำนวน จำนวน  1 ชุด

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมลูกข่าย จำนวน 1 ระบบ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ไมคโครโฟนห้องประชุม 15 ชุด

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะย้ายwireless จำนวน 1 งาน

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จำนวน 7 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ จำนวน 1 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธิเจาะจง 

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา   

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง  

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา   

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุ จำนวน 8  รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา   

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและยานขนส่ง จำนวน1  รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา   

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุยานพาหนะและยานขนส่ง จำนวน1  รายการ

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา   

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา   

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้ายบุคลากร

ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา   

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทำสติกเกอร์ 10000 ดวง

 ระกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา   

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 7

1. ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง เลื่อนสอบคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

1. ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลพนักงานจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

1. ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
 2. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง  อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1 ระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1 ระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. เอกสารประกวดราคา  
 3. รายละเอียดคุณลักษณะระบบประปาบาดาล  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. เอกสารประกวดราคา  
 3. รายละเอียดคุณลักษณะอาคารพักเจ้าหน้าที่
 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1 ระบบ หลัง อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. ร่างเอกสารประกวดราคา  
 3. รายละเอียดคุณลักษณะระบบประปาบาดาล  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. ร่างเอกสารประกวดราคา  
 3. รายละเอียดคุณลักษณะอาคารพักเจ้าหน้าที่
 


 เพิ่มเติม...............................