ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2560 และ ปี 2561