ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแนวทางการดำเนินการ  

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแนวทางการดำเนินการ สถานประกอบพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ายบิการสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์กฎหมายที่กำหนด