ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
2. ตารางราคากลาง จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล
3. ตารางราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

- ตารางแสดงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรราคากลาง

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั้ง 

- ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 จำนวน 3หลัง

- ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 จำนวน 3หลัง

- ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคารถโดยสาร 12 ที่นั้ง)

-ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างร่างที่วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคางานจ้างงานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3-5 จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

-ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560

-ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ 30 มิถุนายน 2560

 

-ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวน8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้า
3. ตาราง ปปช.07

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวน8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.ร่างเอกสารประกวดราคา
3.รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้า
4. ตาราง ปปช.07

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ

 

1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จำนวน 1 หลัง โดยวิธิการประกวดราคาE-bidding ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากลจำนวน 1 หลังโดยวิธิการประกวดราคาE-bidding ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวน8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้7

 

1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.ร่างเอกสารประกวดราคา
3.รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้า

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.เอกสารประกวดราคา
3.BOQ
4.ตาราง ปปช

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากลจำนวน 1 หลังด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.เอกสารประกวดราคา
3.BOQ
4.ตาราง ปปช

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.เอกสารประกวดราคา
3.BOQ
4.ตาราง ปปช

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากลจำนวน 1 หลังด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.เอกสารประกวดราคา
3.BOQ
4.ตาราง ปปช

รายงานผลการสอบคัดเลือกพนักงงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถ ที่ ส.ธ 0723.01/1978วันที่ 29ตุลาคม พ.ศ.2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพัก ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558

#รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558

สอบราคาจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟแรงต่ำ ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558Download

   - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

# สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558Download

   -รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะ

# สอบราคาจ้างเทพื้นบริเวณหน้าเสาธง ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558Download

# สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558Download

# สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558Download