โปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 

  • ระบบโปรแกรมสนับสนุนด้านบริหารจัดการหน่วยงาน

  • ระบบโปรแกรมสนับสนุนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพ

  • โปรแกรมระบบงานทดสอบสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

  • โปรแกรมบริหารระบบบารุงรักษาในโรงพยาบาล RMC Version 2012

การประชุมสรุปและนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาระบบแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว เขตสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9

เครื่องมือสุขศึกษา 2561

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

อบรมส่งเสริม สนับสนุนมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560

งานสอนHL HB  ปี 60

 การรประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาครัฐ ปี 2560สำนักงานสนรุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2560

 

เอกสารการประชุม 26-27 ธันวาคม 25607777

 ไฟลย์นำเสนอ (บำบัดน้ำเสีย)

  โครงการอบรมการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์พื้นฐาน 13-14 ธันวาคม 2559 

 ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท

 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ภาคีเครือข่ายด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข(บำบัดน้ำเสีย)

15-16 ธันวาคม 2559 ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท

 โครงการส่งเสริมสนับสนุน แนวทางการประเมินอาคารสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2560 

ในวันที่ 20-23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

โครงการควบคุมกำกับด้านการจัดการระบบ การบำรุงรักษา การสื่อสารการสอบเที่ยบเครื่องมือแพทย์  ปีงบประมาณ 2560 

ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรม ห้องแยกโรค Download

คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ Download

ประเมินความรู้ความสามารถการบำรุงรักษาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า Download

การบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างบูรณาการ Download

โครงการอบรมพัฒนาศักย์ภาพบุคลากรด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

รุ่นที่ 1 นครราชสีมา-ชัยภูมิ  12-14 ม.ค.59 Download

รุ่นที่ 2 สุรินทร์-บุรีรัมย์  19-21 ม.ค.59 Download

แบบตอบการเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักย์ภาพบุคลากรด้านการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

หมายเหตุนำโน้ตบุ้คและเครื่องคิดเลขมาด้วย Download

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ประจำปี 2559 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558   Download

โครงการการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมกำกับให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

(งานวิศวกรรมการแพทย์และอาคารและสภาพแวดล้อม)16 – 18  ธันวาคม  2558

Download 1   Downoad2

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม สนับสนุน

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพส่วนภูมิภาค วันที่ 26 – 27  เมษายน 2559 Downlaod

วันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐