ข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน

มี

ไม่มี

หลักฐาน

หมวดที่ 1 : การนำ

1.1 มีการกำหนดพันธกิจ ขอบเขต เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป็นลายลักษณ์อักษร มีความเป็นไปได้และสามารถวัดผลได้  และมีการสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-          รายงานการประชุม

-          จัดทำไดอารีสำนักงาน แจกให้บุคลากรในหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ผู้รับบริการ

-          แผนปฏิบัติราชการ

1.2 เจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการกำหนดพันธกิจ ขอบเขต เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และทราบบทบาทของตนเองในการทำให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน

-          รายงานการประชุม

-          คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่

-          สังเกตการให้ความร่วมมือ ร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายของเจ้าหน้าที่

1.3 มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานที่เอื้อต่อการให้บริการทั้งยามปกติและยามฉุกเฉิน อย่างชัดเจนและเหมาะสม

-          โครงสร้างและสายบังคับบัญชา

-          โครงสร้างหน่วยงานในภาวะฉุกเฉิน/คู่มือการปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน

-          คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

หมวดที่ 2 : การบริหารเชิงกลยุทธ์

2.1 มีการรวบรวมข้อมูลในแต่ละประเภทข้อมูลที่ใช้อย่างชัดเจน

-           ตารางวิเคราะห์ SIPOC MODEL สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9

-           ข้อมูลพื้นฐาน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของแต่ละกลุ่มภารกิจ

-           ผลการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ที่ได้จากบุคลากรสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา (ที่มาจากแนวนโยบายผู้บริหารในแต่ละระดับ, การนิเทศ/ตรวจราชการ, ข้อมูลจากการออกปฏิบัติงานภาคสนาม, แบบประเมินความพึงพอใจ, ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, การรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 8 ช่องทาง (1.ตู้ ปณ.111  2.โทรศัพท์/โทรสาร  3.มาด้วยตนเอง  4.e-mail 5.เว็บไซต์ 6.หนังสือ/เอกสาร  7. ศูนย์ MH กรมฯ  8.จากสื่อสารมวลชน), ภาคีเครือข่าย, ฯลฯ)

2.2 มีการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเภทข้อมูลที่ใช้อย่างชัดเจน

2.3 มีการนำปัจจัยภายในและภายนอกที่นำมาใช้ประกอบการวางแผน อย่างน้อยประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร

2.4 มีแผนปฏิบัติการ, แผนงานประจำปี, การจัดทำแผนภาพ (Flowchart) โดยระบุแต่ละขั้นตอน กรอบเวลา ผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน

-          แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

ข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน

มี

ไม่มี

หลักฐาน

2.5 แสดงการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย (cascading) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

-          คำรับรองการปฏิบัติราชการ

-          คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่

-          การประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล

2.6  แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในทุกระดับ

-          รายงานการประชุม

2.7 มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับกรมฯ 

-          แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา

2.8 แนวทาง/วิธีการในการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามประเมินผล โดยอาจจัดทำเป็นแผนภาพ (Flowchart) ของกระบวนการซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญควรประกอบด้วย

  - ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

  - ตัวชี้วัดในการบรรลุพันธกิจหลัก

  - ตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ

-          ตารางวิเคราะห์ KPI

หมวดที่ 3 : การมุ่งเน้นผู้รับบริการ / ผู้รับผลงาน

3.1มีการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครบตามพันธกิจที่กำหนดไว้

-          ตารางวิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร

-          การรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 8 ช่องทาง (1.ตู้ ปณ.111  2.โทรศัพท์/โทรสาร  3.มาด้วยตนเอง  4.e-mail 5.เว็บไซต์ 6.หนังสือ/เอกสาร  7.ศูนย์ MH กรมฯ  8.จากสื่อสารมวลชน)

3.3 หน่วยงานนำข้อมูลที่ได้จากช่องทางต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

3.4 มีระบบการรวบรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย

-          สมุดรายงาน การรับโทรศัพท์ (การสอบถาม /ร้องเรียน)

-          การรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 8 ช่องทาง (1.ตู้ ปณ.111  2.โทรศัพท์/โทรสาร  3.มาด้วยตนเอง  4.e-mail 5.เว็บไซต์ 6.หนังสือ/เอกสาร  7.ศูนย์ MH กรมฯ  8.จากสื่อสารมวลชน)

-          Flowchart ขั้นตอน กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

ข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน

มี

ไม่มี

หลักฐาน

3.5 มีชื่อผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย

-          คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รับเรื่องร้องเรียน

-          กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวดที่ 4  :  การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

-          ตารางวิเคราะห์องค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร (Key Organization Knowledge)

4.2 แสดงการทบทวนฐานข้อมูลทั้งหมดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่มี

4.3 แสดงแนวทางในการคัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นมาจัดทำฐานข้อมูลใหม่ อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 ฐาน ข้อมูล

-          รายงานการประชุม

4.4 แสดงแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมได้ครบถ้วน

*** อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

4.5 แสดงแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ตามแนวทางที่กำหนด

-          แผนการดำเนินงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ได้สำเร็จครบถ้วน ทุกกิจกรรม

-          กิจกรรม learning & Sharing ตามแผนการดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

*** อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

4.7 ตัวอย่างกระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพัน ความร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลกรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

หมวดที่ 5 : การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

5.1มีเจ้าหน้าที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารจัดบุคลากรเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

-          โครงสร้างสำนักงาน/คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

5.2 มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

-          รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

-          รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

5.3 มีระบบประเมินผลและพัฒนาผลงานของบุคลากรอย่างไร

-          แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

5.4 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม มีความรู้และทักษะในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

-          แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan –IDP)

-          โครงการพัฒนาบุคลากร (OD)

-          โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงาน (ด้านคุณธรรม จริยธรรม)

หมวดที่ 6 : การจัดการกระบวนการ

6.1มีการจัดทำหรือทบทวนคู่มือปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ในกระบวนการหลักสำคัญ

-          คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มภารกิจ ทั้งกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน

6.2 เจ้าหน้าที่ รับทราบ เข้าใจ และมีการใช้คู่มือ/วิธีปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

-          รายงานการประชุม (รับรองรายงานการประชุม)

6.3 มีการประเมินอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนว่าเจ้าหน้าที่/บุคลากร มีการใช้คู่มือและวิธีปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

-          สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

-          รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

6.4 มีการทบทวนคู่มือ/วิธีปฏิบัติงานหรือไม่

*** อยู่ระหว่างการดำเนินการ