รับการตรวจประเมิน PMQA 

VDO Presentation 

 

 อบรมพัฒนาศักย์ภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิ์ภาพ

การทำงานประจำปี 2559 

  
การดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาองค์กร สบส9
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาองค์กร สบส.9  
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานร่างจัดทำแผนยทธศาสตร์ สบส.9
 ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กร 
 ลักษณะสำคัญขององค์การ สบส.9 ปี 2559 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
 คู่มือการปฏิบัติงาน สบส 9   
 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สบส.9 ตามเกณฑ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 
การบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2558 
 สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการภาครัฐหน่วยงาน ปี 2558 (14 ส.ค.2558)

ฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สถานพยาบาล 89 

อสม 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขต 9