ลำดับ ชื่อ –สกุล ลำดับ   ชื่อ –สกุล  ลำดับ    ชื่อ –สกุล
๑.

นายสมมารถ ชัยวงษ์

๑๖.

นางสาวกัญจนา เข่งดี

กัญจนา 

๓๑.

นายสรสิน วันทาเขียว

สรสิน

๒.

นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ

สมศักดิ์

๑๗. 

นายประยุทธ เฉลิมเล่า 

ประยุทธ

๓๒.

นายสำราญ โกบโคกกรวด

สำราญ

๓.

นายสมภพ อาจชนะศึก

ดร .สมภพ

๑๘.

นายวินัย ประดับค่าย

วินัย

๓๓.

นางคัทริญา  วงษ์จิ

คัทริยา

๔.

นายสมนึก โลหณุต

สมนึก

 ๑๙.

 นายอภิชาติ สีดามาตย์

อภิชาติ

๓๔. 

 นางศศิธร สุขมาก

ศศิธร

๕.

นายศราวุธ สุขมาก

ศราวุธ

๒๐.

นายเฉลิมศักดิ์ ไกรจำเนียร

เฉลิมศักดิ์

๓๕.

นายสมัคร ขอนโพธิ์

สมัคร 

๖.

นายชูชาติ ทองสุข

ชูชาติ

๒๑.

นายนราธิป  รุจนพันธ์

นราธิป

๓๖.

นายบุญเหลือ มาสี

บุญเหลือ

๗.

นายสมาน ตรงด่านกลาง

สมาน

๒๒.

นายสมยศ บุรีรักษ์

สมยศ

๓๗.

นางสาวปรียาวัลย์ ไพบูลย์

ปรียาวัลย์

๘.

นายสุรินทร์ นาคสิทธิ์

สุรินทร์

 ๒๓.

นางสาวประภัสสร นุชนิยม

ประภัสสร

๓๘.

นางสาวธัญญา กิ่งพุดทรา

ธนันรัก

๙.

นางนภัสรัตม์ สินปรุ

นภัสรัตน์

๒๔.

นางสาวยุรนันท์ อะมายา

ยุรนันท์

 

๓๙.

นางสาวรำพึง    คูณทะเล

รำพึง

๑๐.

นางสาวพรภินันท์  โชติธนะวราศักดิ์

พรพินัน

 ๒๕.

นายอนุชาติ  เรียงคุณ

 

อนุชาติ

 

๔๐.

นางสาวจิตรานุช  อิ่มสูงเนิน

 

จิตรนุช

๑๑.

นางสาวธนันรักษ์  วัชราธร

ธนันรัก

๒๖.

นายอนุชา ถวิลรักษ์

อนุชา

๔๑.

นายกรวุฒิ วันทาเขียว

กรวุฒิ

๑๒.

นายศรายุทธ สุดใจ

ศรายุทธ

๒๗.

นายนิวัติ ปลื้มจิต

นิวัต

๔๒.

นายจักรพงษ์ ขอนโพธฺิ์

จักรพันธ์

๑๓

นายเฉลิมพงษ์ ยิ่งรุ่งโรจษ์

เฉลิมพงษ์

๒๘.

นายประชุม ยิ้มพุดซา

ประชุม

๑๔.

นางสาวบุษกร คชวงษ์

บุษกร

๒๙.

นายศักดิ์สิทธิ์  สุรินทร์ต๊ะ

ศักดิ์สิทธิ์

๑๕.

นายปัญญา    บุญราวิกุล

ปัญญา

๓๐.

นายกฤษณ วงษ์แก้ว

กฤษณะ